Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden hebben betrekking op de offerte:

 

  • De werkzaamheden vinden voor het grootste deel op de opleidingslocatie plaats, op locatie van een stageplaats of bij de leerling thuis.

  • Facturering is achteraf op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren. Facturering vindt plaats aan het einde van de maand. Betaling dient binnen 2 weken na factuurdatum te worden voldaan.

  • Opdrachtnemer zal alle tot haar beschikking gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

  • Opdrachtnemer zal bij het opnemen van werkaantekeningen, deze versleuteld versturen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het versturen naar de leerling en/of ouders tenzij anders is overeengekomen.

  • Opdrachtnemer voert de hiervoor genoemde activiteiten naar eigen inzicht uit. Tussen opdrachtgever en R. Ytsma bestaat geen gezagsverhouding ten aanzien van de uitvoering van deze werkzaamheden.

  • Alle kosten die geen betrekking hebben op de ureninzet van opdrachtnemer vallen buiten de reikwijdte van deze opdrachtbevestiging.

  • Activiteiten die niet in de huidige beschrijving en binnen de geoffreerde uren zijn opgenomen, worden, alleen na overeenstemming met opdrachtgever over meerwerk, uitgevoerd.

  • Opdrachtnemer stelt, na goedkeuring door opdrachtgever, alle in het kader van deze opdracht ontwikkelde materialen, volledig ter beschikking van opdrachtgever.

  • Opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en deze is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

  • Alle bedragen zijn exclusief BTW.